Specjalności


Opis studiów:

Kształcenie na specjalności „Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych” jest prowadzone w zakresie nowoczesnych technik pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i racjonalnego wykorzystania energii. Studenci w ramach specjalności uzyskują wiedzę w zakresie projektowania, technologii i eksploatacji cieplnych systemów energetycznych, konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych jak również w zakresie technologii i urządzeń energetyki odnawialnej (elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, fotoogniwa, elektrownie wodne, pompy ciepła, wykorzystanie biomasy, wytwarzanie biogazu biopaliw, ciepłownie i elektrociepłownie geotermalne).


Studenci w ramach specjalności równocześnie zdobywają szeroki zasób wiedzy z podstawowych dla energetyki przedmiotów: mechaniki płynów, termodynamiki, wymiany ciepła, spalania, metrologii cieplnej i przepływowej, informatyki oraz ochrony środowiska.

Tematyka prac przejściowych, dyplomowych i magisterskich jest zorientowana na badania, analizy techniczne i ekonomiczne oraz projekty techniczne związane z budową i eksploatacją nowoczesnych i wysokosprawnych maszyn, urządzeń i systemów energetyki w szczególności z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energi ze źródeł odnawialnych.

Projekt - rozwój konstrukcji maszyn do produkcji paliw alternatywnych


Nasi Absolwenci będą znali podstawowe zagadnienia oraz rozwiązania technologiczne stosowane w energetyce, a także w energetyce odnawialnej. Będą przygotowani do rozwiązywania problemów ochrony środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym, w zakresie ochrony atmosfery w tym wód i powietrza. W swoich działaniach będą się kierowali zasadami zrównoważonego rozwoju. Będą posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, posługiwania się fachową literaturą oraz przepisami prawnymi z zakresu ochrony środowiska.
Absolwenci specjalności w czasie studiów otrzymują:

 • duża liczba zajęć laboratoryjnych ćwiczeń modelowo – projektowych z wykorzystaniem zaawansowanych aplikacji sprawia, że absolwenci specjalności są gruntownie przygotowani do samodzielnego prowadzenia badań i analiz procesów energetycznych i technologicznych oraz pracy z wykorzystaniem urządzeń i systemów ekoenergetyki w energetyce wiatrowej, słonecznej, wodnej, biopaliw, geotermii, pomp ciepła,
 • niezbędną wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji, zarządzania, marketingu, ochrony środowiska i przepisów prawnych UE i krajowych, w tym ochrony własności intelektualnych, aby w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk technicznych.
 • bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne stanowiące bazę do samodzielnego projektowania nowoczesnych, wysokoefektywnych urządzeń ochrony środowiska,
 • bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie projektowania, eksploatacji, rozwoju zastosowań i wykorzystania odnawialnych zasobów i źródeł energii (OŹE),
 • bardzo dobre przygotowanie w zakresie wykorzystania zaawansowanych technik komputerowego wspomagania w projektowania (m.in. CAD, CFD).

Wyznaczenie współczynnika oporu Cx dla samochodu

Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie https://sylabusy.agh.edu.pl/Przykładowy projekt możliwy do realizacji w ramach specjalności jako praca inżynierska lub magisterska

Wyjazdy w ramach zajęć i nie tylko

  W ramach zajęć z przedmiotów specjalności organizowanych jest szereg wyjazdów do zakładów, w których można zobaczyć układy, instalacje, urządznia, sposób realizacji procesów w praktyce. Cyklicznymi wyjazdami objęte są obiekty i instalacje:
 • Elektrownie lub elektrociepłownie wraz z instalacjami oczyszczania spalin - układy odpylania, odsiarczania spalin, ciągi technologiczne w elekrowniach,
 • Elektrownie na biomasę lub elektrownie z układami współspalania biomasy - układy magazynowania, przygotowania i transportu biomasy, ciągi technologiczne w elekrowniach,układy oczyszcania spalin,
 • Stacja termicznej utylizacji odpadów - układ suszenia osadów, spalania w kotle fluidalnym, ciąg oczyszczania spalin - elektrofiltr, filtr workowy, katalizator,
 • Elektrownie wodne - urządzenia w zaporze wodnej, turbiny i prądnice stosowane w hydroelektrownach,


Opiekun specjalności:

Dr hab. inż, Tadeusz Pająk, prof. AGH