Informacje o Katedrze


Katedra kształci studentów na dwóch kierunkach studiów w ramach czterech specjalności:

oraz prowadzi studia podyplomowe z zakresu energetyki cieplnej i odnawialnych źródeł energii.


Pracownicy Katedry prowadzą prace naukowe i badania związane zarówno z Energetyką, Ekoenergetyką oraz Ochroną Środowiska. Problematyka prac naukowo-badawczych jest różnorodna i obejmuje:

 • badania przepływowe, akustyczne i energetyczne pomp, sprężarek i wentylatorów,
 • projektowanie i badanie nagrzewnic powietrza,
 • projektowanie i badanie układów rekuperacji ciepła spalin,
 • dobór i diagnostykę urządzeń klimatyzacyjnych,
 • projektowanie wentylatorów, pomp i sprężarek,
 • projektowanie sieci wentylacyjnych i odciągów spalin,
 • projektowanie i diagnostykę urządzeń napędów hydrostatycznych,
 • projektowanie i badanie źródeł energii odnawialnej, a w szczególności:
  • projektowanie i diagnostykę konwersji energii słonecznej na energię cieplną,
  • projektowanie i diagnostykę turbin wiatrowych do konwersji energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną i ocenę ekonomiczną i ekologiczną urządzeń energetyki cieplnej,
  • projektowanie instalacji odzysku energii geotermalnej
 • technologie i instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym suszenie i spalanie osadów ściekowych,
 • projektowanie i analizę pracy kotłów energetycznych, w tym kotłów na paliwa niekonwencjonalne (biomasę, odpady).
 • modelowanie matematyczne i oprogramowanie komputerowe do projektowania urządzeń sedymentacyjnych,
 • opracowanie założeń do budowy systemu zagęszczania szlamów,
 • badania procesu granulacji fosfogipsu - materiału odpadowego z produkcji kwasu fosforowego i opracowanie wytycznych do doboru urządzeń
 • badania sedymentacji wielostrumieniowej i opracowanie wytycznych do projektu modernizacji osadnika Dorra i projektu osadnika prostopadłoprądowego przeznaczonego do drugiego stopnia klarowania
 • urządzenia sedymentacyjne - modelowanie matematyczne, metody obliczeń i projektowanie nowych konstrukcji,
 • badania wielostrumieniowego prostopadłoprądowego procesu sedymentacji,
 • badania wpływu stężenia cząstek fazy stałej na proces sedymentacji,
 • badania wielostrumieniowego jednoczesnego procesu sedymentacji współprądowej i przeciwprądowej,
 • badania zależności pomiędzy założonym stopniem zagęszczenia, a konieczną powierzchnią sedymentacji,
 • badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesin komunalnych,
 • zastosowanie sedymentacji wielostruminiowej w układach uzdatniania wody,
 • zastosowanie metod CFD do modelowania pracy urządzeń sedymentacyjnych,
 • wykorzystanie biomasy do produkcji energii - odnawialne źródła energii.
 • Otrzymywanie i badanie sorbentow i katalizatorow do oczyszczania gazow spalinowych
 • Badanie wlasnosci fizykochemicznych popiolow z spalania paliw kopalnianych i odpadow oraz mozliwosci i gospodarczego wykorzystania