dla Studentów Mechanika ZawiesinInstrukcje do zajęć laboratoryjnych z Mechaniki Zawiesin:


Pomiar składu ziarnowego za pomocą wagi sedymentacyjnej


Pomiar składu ziarnowego za pomocą Infrared Particle Sizer - L


Analiza sitowa dla pyłów o wielkości ziarna powyżej 63 µm


Badania procesu sedymentacji w warunkach statycznych


Badanie procesu sedymentacji przeciwprądowej


Badanie procesu sedymentacji prostopadłoprądowej


Oznaczanie uziarnienia proszków metodą dyfraktometryczną - granulometrem laserowym LAU-97


Badania sedymentacji okresowej zawiesin – sedymentacja w pionowym i ukośnym cylindrze


Badania przepływowe sedymentacji zawiesiny na stanowisku laboratoryjnym – „Rura Włodarczyka”
Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone. Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.